DVD izdanje i knjiga o kontekstualizaciji umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika - ZA IDEJU - PROTIV STANJA

Za ideju – Protiv stanja, Analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika predstavlja pokušaj stvaranja istraživačke platforme posvećene problematizaciji odnosa Žilnikovog umetničkog angažmana i političkog i društvenog okruženja njegovog rada, od početaka 1967. godine do danas. Raznovrstan materijal koji je pred vama predstavlja polaznu tačku za dalju analizu, valorizaciju i sistematizaciju Žilnikovog kinematografskog rada.

Okosnicu ovog materijala čini niz eseja savremenih teoretičara filma i kritičara umetnosti i retka građa iz Žilnikove lične arhive sakupljane tokom godina rada. „Prateća" aktivnost prikupljanja novinskih članaka o njegovom filmskom i aktivističkom radu, video i fotografske dokumentacije o metodologiji njegovog rada i retke arhivske građe je omogućila praćenje „odnosa" institucija, javnog mnjenja, političkog i kulturalnog establišmenta naspram Žilnikovog stvaralaštva (i šire) u trenutku nastajanja. Iako nepotpun, ali prikupljen i objavljen na jednom mestu, ovaj materijal omogućuje višeznačnu kontekstualizaciju i čitanje Žilnikove filmografije danas. Projekat okuplja, struktuira i interpretira obimnu dokumentarnu građu o kontekstima recepcije i uticaja radova Želimira Žilnika u različitim razdobljima i sredinama, od novosadske i vojvođanske, pa do sredina u kojima je njegov rad naknadno imao znatne profesionalne i društvene učinke.

Za ideju – Protiv stanja predstavlja međufazu, jednu etapu u pokušaju kontekstualizacije filmskog rada Želimira Žilnika i, u tom smislu, namenjena je i poziva na buduća tumačenja njegovog stvaralaštva. Projektom je kreirana edukativna platforma čiji je sadržaj izvučen iz različitih slojeva jugoslovenske i evropske kulturne i intelektualne memorije i na nov način kontekstualizovan.

Produkcija: Centar za nove medije_kuda.org i Playground produkcija, Novi Sad
Ko-produkcija: Zavod za kulturu Vojvodine

Izdavač: Playground produkcija, Novi Sad
Za izdavača: Sarita Matijević
ISBN 978-86-87011-01-4
Godina izdanja: 2009.
Volume 1: zbirka eseja
Volume 2: DVD-ROM
Urednički odbor: Branka Ćurčić, Sarita Matijević, Zoran Pantelić, Želimir Žilnik

Autori tekstova: Branislav Dimitrijević, Marina Gržinić, Pavle Levi, Jurij Meden, Dominika Prejdova, Branka Ćurčić
Prevod: Nebojša Pajić, Tijana Arsić
Lektura tekstova na engleskom jeziku: Nora Hoppe, Vladica Rakić Van der Bergh
Lektura tekstova na srpskom jeziku: Branka Ćurčić, Sarita Matijević
Digitalizacija i obrada materijala: Vuk Vukmirović, Marko Cvejić, Orfeas Skutelis
Grafičko oblikovanje: Ninja Boy Creations i kuda.org
Programiranje: degree361 - Damir Jakobac, Jelena Kovačić
Štampa knjige: Daniel print, Novi Sad
Štampa DVD-a: Pink Digital System, Zemun – Belgrade
Tiraž: 1000
Jezik: srpski i engleski

DVD-ROM sadrži istraživačke eseje, informacije o kompletnoj filmografiji i materijal (press kliping, fotografije i inserte iz filmova) iz lične arhive Želimira Žilnika, koji je i nosilac prava nad objavljenim fotografijama i insertima iz filmova. Zahvaljujemo Bori Ćosiću na dozvoli da se broj 3 časopisa ROK posvećen filmu „Rani radovi“, digitalizuje i objavi u okviru ovog izdanja, kao i svim autorima objavljenih novinskih članaka koji su nosioci autorskih prava nad datim press materijalom.

Objavljivanje ovog izdanja ima isključivo edukativnu svrhu i namenjen je daljem korišćenju u lične istraživačke i nekomercijalne svrhe. Za svaku dalju upotrebu materijala, poželjno je obratiti se autorima ili nosiocima autorskih prava.

DVD-ROM je kompatibilan sa Linux, Mac OS i Windows kompjuterskim platformama. DVD-ROM (DL – dual layer disk) sadrži 5.05 GB podataka.

Projekat „Za ideju – Protiv stanja, Analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika“ predstavlja deo dva istraživačka projekta: „Trajni čas umetnosti“ Centra_kuda.org koji se bavi analizom umetničkih praksi neoavangardnog pokreta u Novom Sadu, i regionalnog projekta „Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti“, u kojem kuda.org učestvuje zajedno sa partnerskim organizacijama WHW iz Zagreba, Prelom Kolektiv iz Beograda i SCCA/pro.ba iz Sarajeva.

Web site:
www.zilnikzelimir.net

Izrada web sajta: Nenad Kesić

Projekat objavljivanja DVD-ROM-a i knjige tekstova su podržali:

Sekretarijat za kulturu Pokrajine Vojvodine
Evropska kulturna fondacija
Švajcarski program za kulturu Srbija – Pro Helvecija Beograd
Ministarstvo kulture Republike Srbije
Uprava za kulturu grada Novog Sada

Centar za nove medije_kuda.org
Braće Mogin 2, PO BOX 22
21113 Novi Sad, Srbija
tel/fax: +381 (0)21 512227
e-mail: office@kuda.org
http://kuda.org

Playground produkcija
Njegoševa 16/17
21000 Novi Sad, Srbija
tel/fax: +381 (0)21 427703
tel: +381 (0)61 1619147
e-mail: playground@sbb.rs
www.playground-produkcija.com

Zavod za kulturu Vojvodine
Vojvode Putnika 2
21000 Novi Sad, Srbija
tel/faks: +381 (0)21 4754 128, 4754 148
www.kultura-vojvodina.org.yu